logo

Giới thiệu Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên

SỰ HÌNH THÀNH TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC GIAI ĐOẠN 1996 - 2004

       Ngày 2/10/1996 một tổ chức xã hội ra đời, với tên gọi là Hội khuyến khích và phát triển giáo dục, gọi tắt là Hội khuyến học Việt Nam. Hội khuyến học hoạt động với tôn chỉ mục đích là: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

      Ngày 6/8/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1271/QĐ –TTg lấy ngày 2/10 hàng năm là ngày Khuyến học Việt Nam. Quyết định đã đề cao đạo lý khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của của Đảng, Nhà nước ta về chấn hưng và đổi mới sự nghiệp giáo dục, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập. Đây là một chủ trương phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thời đại thông qua cuộc vận động toàn dân dân học tập, toàn dân tham gia phát triển giáo dục, để thực hiện quan điểm xã hội hóa giáo dục là một phương pháp tập hợp toàn dân thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, có chỗ đứng trong thế giới hiện đại, bình đẳng với các quốc gia , có đủ năng lực hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa ngày một gia tăng.

      Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, ngày 12/12/1997, sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình số 154/Ttr – KHTC đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép thành lập Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ngày 4/5/1998 Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 32 -TB/TU cho chủ trương thành lập Hội khuyến học tỉnh. Thông báo nêu rõ: “Hội Khuyến học tỉnh là một tổ chức xã hội, bao gồm mọi thành viên có tâm huyết, trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người. Trụ sở đặt tại sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ tham gia công tác với Hội. Hội Khuyến học hoạt động tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội. Phấn đấu vì một nền giáo dục Việt Nam tiên tiến.

      Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 28/5/1998 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 979/1998/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội khuyến học tỉnh. Mời Nhà giáo nhân dân Giáo sư Nguyễn Lân - Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam làm Chủ tịch danh dự Hội. Ông Phạm Đình Phú- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Chủ tich Hội. Thành lập Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 phó chủ tịch: Ông Nguyễn Khắc Hào Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm phó chủ tịch Thường trực), Ông Vũ Duy Thủy Phó Chủ tich UBMTTQ Việt Nam tỉnh và ông Đặng Minh Ngọc Bí thư tỉnh đoàn. 12 ủy viên đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, cơ quan tỉnh như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục các huyện, thị xã.

Đại hội lần thứ I - Đại hội thành lập Hội 

(nhiệm kỳ 1999 – 2004)

ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH LẦN THỨ HAI

(NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH LẦN THỨ III

(NHIỆM KỲ 2011-2016)

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐƯỢC TẶNG

(CỜ, BẰNG KHEN)

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho HKH tỉnh Hưng Yên

Năm 2011,  Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên được Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua

Tỉnh ủy tặng Bức trướng cho Hội Khuyến học tỉnh tại Đại hội lần thứ III tháng 11 năm 2011

Năm 2011 UBND tỉnh tặng Bằng khen cho HKH tỉnh Hưng Yên

Năm 2016, BCH Trung ương HKH Việt nam Tặng Bằng khen cho HKH tỉnh Hưng Yên

    - 6/10 Hội Khuyến học cấp huyện (thành phố) được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ là đơn vị dẫn đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài gồm: Hội Khuyến học huyện Mỹ Hào (năm 2011), Văn Giang (2015), Yên Mỹ, Kim Động (2013), Văn Lâm (năm 2014), Ân Thi ( )

    - 44 đơn vị và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng vì có thành tích xuất săc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - 203 cán bộ hội được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học ( năm 2012 có 123 người, 2013 có 58 người, 2014 có 65 người).

    - 33 đơn vị và các nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen vì có thành tich xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

    - 259 tập thể và cá nhân được Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen vì có thảnh tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

    - Hàng năm UBND các huyện, thành phố và UBND 161 xã, phường thị trấn đã tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho hàng trăm tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

    - Hàng năm, Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã tặng hàng trăm Giấy khen cho cán bộ, các hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên lần thứ IV (THáng 11/2016)

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Đại Hội khuyến học tỉnh; Ảnh có Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Duy Hưng tại Kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nâm 2/10/2017.