logo

Tin tức - Sự kiện

CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CTCP VIWACO

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần VIWACO (Công ty), Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo qui định của Luật Chứng khoán và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau: …