logo

Nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 30/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Hồng Hải, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội".

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý – Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý Mã số: 62340405
Nghiên cứu sinh: Chu Thị Hồng Hải
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ   2. TS Trần Thị Thu Hà

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

-  Luận án tập trung nghiên cứu về ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý hệ thống cung cấp nước sạch ở Việt Nam. Cụ thể, trên cơ sở đánh giá thực trạng của hệ thống cung cấp nước sạch hiện nay, luận án đã luận giải một cách khoa học qui trình ứng dụng GIS trong các công ty cung cấp nước sạch ở Việt Nam. Nghiên cứu này có ý nghĩa làm phong phú thêm lý luận về ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới trong quản lý HTCCNS. Đây là một điểm mới so với các nghiên cứu đã công bố trước đây mà chủ yếu là tập trung vào các giải pháp quản lý kinh doanh HTCCNS. Đồng thời, những nghiên cứu trong luận án cũng làm tăng thêm sự hiểu biết về sự tác động của các yếu tố kỹ thuật và công nghệ đến hiệu quả quản lý HTCCNS, là vấn đề còn được nghiên cứu rất hạn chế ở Việt Nam.

-   Luận án xây dựng mô hình lý thuyết tổng thể cho giải pháp phát triển một hệ thống thông tin địa lý GIS trong việc quản lý nước sạch ở Việt Nam. Mô hình gồm: (1) Mô hình tiến trình phát triển của hệ thống; (2) Kiến trúc thành phần của hệ thống; (3) Mô hình xây dựng khung cơ sở dữ liệu của hệ thống. Mô hình này giúp giải quyết được các điểm yếu của doanh nghiệp cung cấp nước sạch của Việt Nam là nguồn vốn còn hạn chế và trình độ công nghệ chưa cao.

-   Luận án đã đề xuất và thực hiện qui trình giải quyết hai bài toán quan trọng trong hệ thống cung cấp nước sạch. Đó là bài toán thiết kế thay thế, mở rộng mạng cung cấp nước sạch tối ưu; và bài toán cảnh báo ô nhiễm nước trong hệ thống. Kết quả thử nghiệm được tiến hành tại Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã chỉ ra sự phù hợp và tính hiệu quả của giải pháp này   

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

-  Kết quả nghiên cứu trong luận án đã chỉ ra những thiếu sót trong hệ thống cung cấp nước sạch hiện nay. Đó là sự chế về nguồn vốn đầu tư, quy trình công nghệ yếu kém và nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ của lãnh đạo trong các công ty cung cấp nước sạch về ứng dụng kỹ và thuật và công nghệ – yếu tố tác động đáng kể đến hiệu quả quản lý các HTCCNS ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất qui trình ứng dụng GIS nhằm giải quyết một cách cơ bản những vấn đề tồn tại này

- Mô hình lý thuyết tổng thể phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS đề xuất trong luận án sẽ là cơ sở khoa học cho việc phát triển và hoàn thiện các HTCCNS trên địa bàn từng địa phương cũng như trong cả nước.

- Đối với bài toán thiết kế, thay thế, mở rộng mạng cung cấp nước sạch tối ưu, trong luận án đã đưa ra qui trình giải bài toán với bộ công cụ vạch tuyến mạng cấp nước. Kết quả giải bài toán cho khu vực thử nghiệm do công ty cấp nước số 2 quản lý đã mang lại hiệu quả thiết thực, có thể tiết kiệm nhiều tỷ đồng. Đối với bài toán cảnh báo ô nhiễm nước, trong luận án đã đưa ra qui trình giải bài toán với bộ công cụ quản lý nguồn gây ô nhiễm, cũng đã được thử nghiệm tại một số ô cấp nước và cho kết quả phù hợp với các tính toán lý thuyết.

Nội dung của luận án xem tại đây.

-----------

 

NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis: Research measures to improve efficiency of water supply system management based on geographic information system - Test at Hanoi Clean Water Company 2.
Major: Information management system
PhD Student: Chu Thi Hong Hai

Instructor: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Vy  2. Dr. Tran Thi Thu Ha

New academic, theoretical contributions

The thesis focus on researching into application of geographic information systems (GIS) in the management of water supply systems in Vietnam. Specifically, based on assessing the situation of the water supply system at present, the thesis analyzed scientifically GIS application process in Vietnam water supply companies. This study significantly enriches the arguments on the application of technical solutions and new technologies in the water supply system management. This is a new point compared to the previous studies that mainly focuses on business management solutions of water supply systems. At the same time, the study in the thesis also increases understanding of the impact of technical factors and technology to effectively manage water supply system, which is researched limitedly in Vietnam.

Thesis builds overall theoretical models for the solution of developing a geographic information system GIS in the water management in Vietnam. Model includes: (1) The model of system development process; (2) The architecture of the system components; (3) Model of system database framework. This model helps to solve the weaknesses of Vietnam water supply enterprises which are limited capital and low level technology.

The thesis has proposed and implemented the process to solve two important problems in water supply systems. That is the problem of alternative design, expanding optimized water supply network; and the problem of water pollution warning system. Test results conducted at the Company No. 2 Hanoi Water have indicated the appropriateness and effectiveness of this solution

New proposals drawn from research results

The results of the thesis point out the shortcomings in the water supply system nowadays. It is the investment constraints, poor technology process and insufficient awareness of the water supply company leader in applying technology and engineering - factors that significantly impact effective in water supply system management in Vietnam. On this basis, the thesis proposed GIS application process to solve a fundamental way the existence of this problem

Proposed overall theoretical model of developing geographic information system GIS in the thesis will be the scientific basis to develop and complete local and nationwide water supply systems.

For optimization problem of designing, replacing and expanding water supply network, the thesis has proposed the process to solve problems with water supply network routing toolkit. Results implemented in test area managed by the water company 2 have brought practical results, which could save several billions. For the problem of water pollution warning, in the thesis has presented the process to solve problem with pollution sources management toolkit, has also been tested in a number of water cells and the resulting suit theoretical calculations.