logo

Chức năng nhiệm vụ

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH.

      Tôn chỉ mục đích và phạm vi hoạt động (Trích)

      Hội khuyến học tỉnh  là môt tổ chức xã hội, tập hợp các tổ chức, công dân Việt Nam sống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tâm huyết với sự nghiệp “Trồng người”, góp  sức phấn đấu cho phong trào “Toàn dân học tập, toàn dân làm giáo dục”, “ Cả nước trở thành xã hội học tập”, nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

     Hội là thành viên  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Hoạt động trong phạm vi tỉnh Hưng Yên, về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     Hội chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh Hưng Yên và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

     Quyền hạn:

     Hội có quyền hạn: Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan Nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các lĩnh vực hoạt động của Hội; tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến  nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật... Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao.

     Nhiệm vụ:

    - Chấp hành các quy định của Nhà nước có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

    - Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì mục đích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Hội, nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

    - Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

    - Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

   - Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại , tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của Pháp luật.

    - Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

    - Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

    - Thực hiện ác nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.