logo

7 nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên

       1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị, chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây  dựng xã hội học tập.

       2- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định 89, Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, Kế họach 158 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các mô hình học tập như sau: “ Gia đình học tập, đạt 40%”, “ Dòng họ học tập, đạt 35%”, “ Cộng đồng học tập, đạt 35%”, “ Đơn vị học tập, đạt 40%”. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục thực hiện Thông tư 44 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Hoạt động của các “Trung tâm học tập cộng đồng”.

      3. Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức hội ở các cấp, phát triển hội viên. Triển khai thực hiện Điều lệ Hội theo Hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam. Thành lập Hội Khuyến học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Thành lập các Ban Khuyến học tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; thành lập Ban khuyến học dòng họ; các Chi Hội Khuyến học tại các nhà trường.

      Tiếp tục xây dựng và phát động phong trào ủng hộ Quỹ khuyến học các cấp, phấn đấu năm 2018 đạt bình quân 50.000 đồng/người. Đẩy mạnh việc khen thưởng, động viên, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng người lớn có thành tích học tập suốt đời (có sáng kiến hoặc sáng tạo)

     4. Tiếp tục triển khai việc làm thẻ hội viên, thu hội phí hội viên, đặt mua Điều lệ Hội (theo công văn đã gửi).

     5. Thực hiện Chương trình phối hợp công tác với các sở, ban, ngành trong Khối Khoa giáo nhất là công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

    6.  Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành  liên quan tiến hành  kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Quyết định 89, Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thi số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     7. Tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên về những vấn đề học tập suốt đời cho người lớn.

                                   

                                                                    Nguồn: Hội Khuyến học tỉnh