logo

Công văn hướng dẫn tổng kết năm 2018 của Hội Khuyến học tỉnh

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số: 51/CV- HKH

“V/v hướng dẫn tổng kết công tác khuyến học năm 2018”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

             H­ưng Yên, ngày 8  tháng 11năm 2018

                                                                                 

  Kính gửi: - Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

                  - Ban Khuyến học Công an tỉnh, Ban Khuyến học Bộ chỉ huy Quan sự tỉnh.

       Căn cứ Công văn số 360/CV-HKHVN, ngày 6/11/2017 của Hội Khuyến học Việt Nam, để phục vụ cho công tác Sơ kết, tổng kết công tác Hội năm 2018 và các năm tiếp theo. Nhằm tạo sự thống nhất và có các thông tin thiết thực, chính xác trong báo cáo của định kỳ của các huyện, thành phố và Ban Khuyến học Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh biên soạn Mẫu dự thảo Báo cáo Tổng kết (sơ kết) và các biểu mẫu kèm theo dùng cho Hội Khuyến học các huyện, thành phố và  Ban khuyến học Công an tỉnh, Ban Khuyến học Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

      Gửi cùng Đề cương Hướng dẫn Tổng kết năm 2018 là Đề cương Sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 281 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 158-KH/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các đơn vị khi lập báo cáo:

     1. Mẫu báo cáo của tỉnh được tổng hợp từ số liệu của các huyện, thành phố. Các biểu báo cáo được lập công thức tính sẵn, khi nạp số liệu máy tính sẽ tự động cho kết quả.

     2. Báo cáo Tổng kết chốt số liệu vào ngày 20/11/2018. Báo cáo sơ kết chốt số liệu 15/6 hàng năm.

      Báo cáo Tổng kết được gửi qua đường công văn và  bản mền qua thư điện tử. gửi về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2018, theo địa chỉ:

         Hội Khuyến học tỉnh: Số 307- Đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.     

         Email: Khuyenhochungyen@gmail.com

                                                                             

Nơi nhận:                                                                                                                    

- Như kg (để thực hiện).

- Thường trực HKH tỉnh.

-  VP Hội.                                                  

T/M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

K/T CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH

                      Nguyễn Văn Đông.

 

 

A -  MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT.

 

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH 

HUYỆN (THÀNH PHỐ)… 

Số:      /BC-KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do – Hạnh phúc.

                                                                                 

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Khuyến học năm 2018

      I.  Đặc điểm tình hình

       Báo cáo nêu đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì ảnh hưởng tới công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (phần này nêu ngắn gọn, khái quát).

       II. Kết quả thực hiện các mặt công tác

     -  Công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Hội.

     - Việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 158/KH-UBND, ngày 9 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hưng Yên.

     - Công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học.

     - Việc phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh các các hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     - Công tác kiểm tra, các  hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm.

     -  Công tác vận động và cấp phát quỹ khuyến học, khuyến tài.

     -  Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

     -  Công tác thiddua khen thưởng.

     -  Các hoạt động khác.

        Mỗi mặt công tác cần tập trung đánh giá việc làm được, chưa làm được, so sánh tăng giảm với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân.

      III. Đánh giá chung.

     - Đánh giá khái quát ưu điểm, tồn tại, hạn chế quá trình thực hiện nhiệm vụ.

     - Nguyên nhân của những kết quả hạn chế.

      IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác.

  1. Phương hướng chung, nhiệm vụ cơ bản và các giải pháp.

          Các kiến nghị nếu có.       

               

Nơi nhận:                                                                                                                                                

  T/M HỘI KHUYẾN HỌC….

 

B. ĐỀ CƯƠNG

Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

HUYỆN (THÀNH PHỐ)…

Số:      /BC-KH

                                                               

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc. 

 

BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM

 

 Thực hiện Quyết định 281-QĐ/TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chinh phủ và Kế hoạch 158-KH/UBND ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

     I. Đặc điểm tình hình.

     (Nêu khái quát; thuận lợi, khó khăn)

     II. Kết quả thực hiện.

      1. Công tác Tuyên truyền, tập huấn triển khai Quyết định 281-QĐ/TTg và Kế hoạch 158-KH/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

     2. Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền.

         Các văn bản chỉ đạo và kế hoach triển khai.

  1. Kết quả đạt được.

(Nêu tổng số Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng trên địa bàn; số đăng ký, đạt tỷ lệ; số được công nhận, đạt tỷ lệ… theo biểu mẫu 2a).

III. Phương hướng, nhiệm vụ.

………………………………..

IV Kiến nghị (nếu có)

                                                                 

                                                             

   

Nơi nhận:                                                                                                                                                

  T/M HỘI KHUYẾN HỌC….

 

 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN(THÀNH PHỐ):

 ………….

                                                               

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc.