logo

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số: 43 / CV- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

         H­ưng Yên, ngày 18  tháng 9 năm 2018

                                      

Kính gửi:  Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

        Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 11/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về “Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” và kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam 2/10, kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tinh (1998-2018), sau khi trao đổi thống nhất với sở Giáo dục và Đào tao, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị:

       Hội Khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, xây dựng kế hoạch, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (từ 1/10-7/10/2018), tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; kiểm tra, theo dõi, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Báo cáo kết quả thực hiện về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 15/10/2018, để Hội Khuyến học tỉnh tổng hợp báo cáo với Hội Khuyến học Việt Nam vào ngày 20/10/2018.

       Nhận được Công văn này, đề nghị Hội Khuyến học các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

                    

                                                   

  Nơi nhận:                                                    

- Như KG ( để thực hiện)

- Lưu VP Hội.                                                  

T/M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

    

Hoàng Văn Thịnh