logo

GIẤY MỜI HỌP

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số: 02/CV- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

    H­ưng Yên, ngày 14  tháng  01  năm 2019

                                       

GIẤY MỜI HỌP

           

            Kính gửi: .............................................................................................................

                                            

            Để đánh giá công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

Trân trọng kính mời đồng chí tới dự cuộc họp Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên.

       * Nội dung: 

      Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày  20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 158/KH-UBND, ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và một số công việc quan trọng khác.

        * Đại biểu mời:

    - Lãnh đạo Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan

    -  Ủy viên BCH; Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên khóa IV; Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thành phố (Trường hợp đồng chí Chủ tịch vắng thì đồng chí phó Chủ tịch đi thay)

    - Đại diện: Ban Khuyến học Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Khuyến học Công an tỉnh.

   - Cán bộ văn phòng tổng hợp Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

    - Đồng chí Giám đốc VNPT Hưng Yên và bộ phận nghiệp vụ liên quan.

    - Phóng viên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tới dự và đưa tin.

          * Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc từ 8h30  ngày 23/01/2019 (thứ tư).

          * Địa điểm: Hội trường tầng 2 Sở Giáo dục và Đạo tạo.

            Trân trọng kính mời  đại biểu tới dự họp để Hội nghị đạt kết quả./.

                                                                        

Nơi nhận:

- Như KG  để mời

- Lưu VP Hội.                                                  

T.M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Thịnh