logo

Công văn Hướng dẫn sơ kết 6 tháng đâu năm 2019

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số: 22 / CV- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

         H­ưngYên, ngày 21tháng 5  năm 2019

                                        

                          

       Kính gửi:   Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

                          Ban Khuyến học: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

          Để có số liệu phục vụ việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Hội Khuyến học các huyện, thành phố; Ban Khuyến học Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo sơ kết theo nội dung sau:

       I- Đặc điểm tình hình

       1- Nêu khái quát thuận lợi, khó khăn đặc điểm của của địa phương, đơn vị, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

      II-Kết quả thực hiện các mặt công tác

      1- Công tác tổ chức Hội và phát triển hội viên (so với cuối năm 2018 tăng, giảm, lý do nếu có).

      2- Việc thực Quyết đnh số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 158/KH-UBND, ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt  đời  trong  gia  đình,  dòng  họ, cộng  đồng  đến  năm  2020” . Nêu kết quả xây dựng “ Gia đình học tập”. “ Dòng họ học tập”;  “ Cộng đồng  học tập”; “ Cơ quan đơn vị học tập”. nêu số lượng cụ thể, đã đạt bao nhiêu % so với số lượng đăng ký.    

        3- Công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     4- Kết quả vận động, ủng hộ xậy dựng Quỹ Khuyến học 6 tháng đầu năm 2019 so với cuối năm 2018. (tăng hoặc giảm, lý do nếu có).

     5- Kết quả thực hiện Thông  tư  44-TT/ BGDDT, ngày 12/12/2014 của  Bộ giáo dục và Đào tạo.. (Nêu thuận lợi, khó khăn).

       6- Công tác Kiểm tra

     7- Các hoạt động khác.

     III- Đánh giá chung.

  1. Kết quả đạt được
  2. Hạn chế và nguyên nhân.

      ( Nêu khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các nội dung trên)

     IV- Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

     

      V- Kiến nghị, đề xuất  (nếu có)

      Báo cáo gửi về Hội Khuyến học tỉnh chậm nhất là ngày 25/06/2019 (1 bản gửi bằng văn bản theo địa chỉ: Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên - 675 đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 1 bản gửi bằng đường thư điện tử theo địa chỉ: Khuyenhochungyen@gmail .com.

     Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   

- Như kg (để thực hiện).

- Thường trực HKH tỉnh.

- Lưu VP Hội.                                                  

 T.M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH  

  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                   

                   

     Hoàng Văn Thịnh