logo

Công văn cho Hội Khuyến học các huyện, thành phố

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số: 14 / CV- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

         H­ưng Yên, ngày 7  tháng 02 năm 2018

                                      

                          Kính gửi: Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

       Chào mừng 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên (28/05/1998-28/05/2018) và Kỷ niệm 74 năm Ngày hy sinh của nhà cách mạng Liệt sỹ Tô Hiệu (7/3/1944-7/3/2018), Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trao học bổng Tô Hiệu tỉnh Hưng Yên, đợt I năm 2018 cho 500 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho các cháu học sinh 5 huyện, thành phố: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động, thành phố Hưng Yên. Các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ Hội Khuyến học tỉnh sẽ vận động quyên góp từ các nhà tài trợ Quỹ Khuyến học Tô Hiệu của tỉnh.

 -  Thời gian:  ngày 18/03/2018 ( tức ngày 2/2 âm lịch)

 -   Địa điểm:  Văn Miếu Xích Đằng  TP Hưng Yên- tỉnh Hưng Yên.

      Để chuẩn bị trao học bổng cho học sinh đạt kết quả tốt, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị:

      Hội Khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn, lựa chọn mỗi huyện 50 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở bậc học Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, sau đó lập danh sách gửi về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 10/03/2018. Danh sách học sinh gửi bằng đường công văn và Email, theo địa chỉ:

 Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên-307 Đường Nguyễn Văn Linh, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Email: khuyenhochungyen@gmail.com

      Nhận được Công văn này, đề nghị Hội Khuyến học các huyện, thành phố sớm triển khai thực hiện./.

                    

                                                         T/M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

Nơi nhận:                                                                                                                    

- Như KG  để mời.

- Lưu VP Hội.                                                  

 CHỦ TỊCH

                   

                   

 Hoàng Văn Thịnh