logo

Công văn Hướng dẫn tổng kết năm 2019

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số: 69 / CV- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

         H­ưngYên, ngày 5 tháng 11 năm 2019

                                                                  

       Kính gửi:   Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

                          Ban Khuyến học: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

          Để có số liệu đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công đồng” đến năm 2020, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Hội Khuyến học các huyện, thành phố; Ban Khuyến học Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tổng kết theo nội dung sau:

       I- Đặc điểm tình hình.

       1- Nêu khái quát thuận lợi, khó khăn đặc điểm của của địa phương, đơn vị, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

      II-Kết quả thực hiện các mặt công tác.

      1- Công tác tổ chức Hội và phát triển hội viên (so với cuối năm 2018 tăng, giảm, lý do nếu có).

      2- Việc thực Quyết đnh số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 158/KH-UBND, của Uy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ“Đẩy mạnh phong trào học tập suốt  đời  trong  gia  đình,  dòng  họ, cộng  đồng  đến  năm  2020” . Nêu kết quả xây dựng “ Gia đình học tập”. “ Dòng họ học tập”;  “ Cộng đồng  học tập”; “ Cơ quan đơn vị học tập”. nêu số lượng cụ thể, đã đạt bao nhiêu % so với số lượng đăng ký (Kèm theo các biểu mẫu thống kê ).

        3- Công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

     4- Kết quả vận động, ủng hộ xậy dựng Quỹ Khuyến học năm 2019 so với  năm 2018. (tăng hoặc giảm, lý do nếu có).

     5- Kết quả thực hiện Thông  tư  44-TT/ BGDDT, ngày 12/12/2014 của  Bộ giáo dục và Đào tạo.. (Nêu thuận lợi, khó khăn).

       6- Công tác Kiểm tra.

     7- Các hoạt động khác.

     III- Đánh giá chung.

  1. Kết quả đạt được.
  2. Hạn chế và nguyên nhân.