logo

Tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên đợt I/2019

7HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số:03/CV- HKH

“V/v trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên đợt I/2019”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

         H­ưng Yên, ngày 14 tháng 1 năm 2019

                                      

            Kính gửi:  - Hội Khuyến học, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyên:

                                 Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào.

        Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày hy sinh của nhà cách mạng Liệt sỹ Tô Hiệu (7/3/1944-7/3/2019), được sự giúp đỡ của Gia đình Liệt sỹ Tô Hiệu, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên đợt I/2019 cho 75 học sinh thuộc các huyện Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào (Đợt II cho các huyện còn lại, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

        Thời gian: 8h ngày chủ nhật 3/3/2019 (tức 27/01 Kỷ Hợi).

        Địa điểm: Tại Nhà Lưu niệm liệt sỹ Tô Hiệu, thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

        Để buổi trao học bổng đạt kết quả tốt, đề nghị Hội Khuyến học các huyn nêu trên phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, lựa chọn những học sinh giỏi, học nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) lập danh sách gửi về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 25/02/2019 (tức ngày 21/01 Kỷ Hợi). Số lượng cụ thể như sau:

        Huyện Khoái Châu: 30 học sinh;

        Huyện Văn Giang: 15 học sinh.

        Huyện Văn Lâm: 15 học sinh.

        Huyện Mỹ Hào: 15 học sinh.

       Danh sách gửi về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 25/02/2019 (tức ngày 21/01 Kỷ Hợi), bằng công văn và  thư điện tử theo địa chỉ:

        Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên 675 đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng yên. Email: khuyenhochungyen@gmail.com.

  

       Nhận được Công văn này đề nghị các huyện nêu trên sớm triển khai. Việc đưa đón học sinh do các huyện chủ động thực hiện./.

                                                        

Nơi nhận:              

- Như KG  để thực hiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp)

- Lưu VP Hội.                                                  

T.M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                   

Hoàng Văn Thịnh