logo

Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tới dự cuộc họp Ban Thường vụ

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI HƯNG YÊN

-----------------

Số:01/GM- HKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

         H­ưng Yên, ngày 14 tháng 1 năm 2019

                                       

                             

GIẤY MỜI HỌP

            Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021);

           Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/01/2017;                                           

          Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tới dự cuộc họp Ban Thường vụ:

- Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc từ 7h30 phút ngày 23/1/2019 (thứ 4)

          - Địa điểm: Văn phòng tỉnh Hội

          - Nội dung:

         + Đánh giá công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019;

         + Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày  20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 158/KH-UBND, ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và một số công việc quan trọng khác.

 

 

Trân trọng kính mời các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh thu xếp công việc tới dự họp đúng thời gian để Hội nghị đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:

- Như KG để mời.

- Lưu VP Hội.                                   

T.M HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                

 Hoàng Văn Thịnh