logo

Hội Khuyến học tỉnh Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

   Ngày 20.1.2021, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết  5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”  và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; Đại biểu: Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và 145 mô hình học tập tiêu biểu trong toàn tỉnh.

 

http://baohungyen.vn/file/4028eaa4679b32c401679c0c74382a7e/fb9e3a036995663501699973b0f40c32/012021/IMG3154result_2021012018922.JPG

Ảnh 1

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020


       Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ:  Hội Khuyến học tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 9.10.2014 “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đồng thời, Hội coi trọng công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Chính phủ, nhăm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời. Để việc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phỉ có hiệu quả, Hội Khuyến học tỉnh đã chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố tiến hành làm điểm rút kinh nghiệm, sau đó triển khai ra diện rộng trong phạm vi toàn tỉnh.

       Thông qua việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, đã dấy lên phong trào học tập trong các nhà trường, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư… Góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tạo cơ hội để mỗi người dân tham gia học tập suốt đời, nâng cao kiến thức về văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn khu dân cư.

       Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

toàn tỉnh có 268.060/377. 552 gia đình, bằng 71%, đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; Có 1336/1916 dòng họ, bằng 69,76%, đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” và 745/985 cộng đồng (thôn, tổ dân phố), bằng 73,4% đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 121/161 xã, phường, thị trấn bằng 77,27%,  đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” cấp xã.

        Ghi nhân và biểu dương thành tích của các cấp Hội đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh: Các mô hình học tập có tác dụng lan tỏa, đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức cho nhân dân, góp phần thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết, xây dưng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa” chăm sóc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

        Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hội khuyến học các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập; Cần đẩy mạnh việc thu hút đông đảo các lực lượng xã hội tham gia xây dựng quỹ khuyến học và sử dụng quỹ có hiệu quả; các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương tích cực phối hợp với hội khuyến học các cấp làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

       Tại hội nghị tổng kết, 145 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 281/QĐ được các cấp khen thưởng. Trong đó, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị (gồm: Hội Khuyến học tỉnh; Hội Khuyến học huyện Kim Động; Hội Khuyến học huyện Văn Lâm; Hội Khuyến học xã Bình Minh huyện Khoái Châu) và 45 Bằng khen. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh tặng 81 Giấy khen cho các mô hình học tập tiêu biểu./.

Ảnh 2

Ảnh 3                                           

Ảnh 4

Ảnh 5

Từ  ảnh  2 đến Ảnh 5:  Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, được sự Ủy quyền của Hội Khuyến học Việt Nam, trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 281/QĐ của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.