logo

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp chuẩn bị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/TTg của Chính phủ.

Ngày 9/10/2019, Tại phòng họp của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/05/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 13/4/2017 của Bộ Chính trị, Công văn số 408-CV/TU ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, chuẩn bị cho tổng kết 5 năm thực hiện Đề án: “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020”, theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tham dự Hội nghị, có đại biểu của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh.

       Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và chuẩn bị cho việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 158/KH-UBND của UBND tỉnh.

      Để việc tổng kết có hiệu quả, Hội Khuyến học tỉnh cần chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 408-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các mục tiêu của Kế hoạch 158/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% khu dân cư, 100% đơn vị giáo dục, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 80% dòng họ, xây dựng được tổ chức khuyến học, tỷ lệ phát triển hội viên trên 20% dân số. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh (Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, Thông tấn xã VN tại Hưng Yên, Báo Nhân dân cơ quan thường trú tại Hưng Yên…)  đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phong trào học tập suốt đời. Chỉ đạo việc tổ chức thành công hội nghị biểu dương “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “ Cộng đồng học tập” từ cơ sở đến tỉnh theo Kế hoạch số 171/KH-KHVN ngày 20/8/2019 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

       Các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, Ban Đại diện Hội người Cao tuổi tỉnh. căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tích cực góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị, gắn việc bình xét, biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập”, với các danh hiệu thi đua trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới vào dịp cuối năm 2019, để chuẩn bị cho việc tổng kết Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp tỉnh vào quý II/2019.  

 

Các đạị biểu tham dự Hội nghị thảo luận Chương trình phối hợp chuẩn bị

tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/TTg của Chính phủ.

 

       Các đại biểu ký kết Chương trình phối hợp tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020”, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

(Tin và ảnh: Nguyễn Văn Đông, Hội Khuyến học tỉnh)